ul. Derdowskiego 5, 83-300 Kartuzy      tel. +48 58 685 44 48   fax: +48 58 681 11 87     e-mail: biuro@perfektsc.com.pl

PERFEKT s.c.

PartenairesCataloque

wizytówka
Perfekt Kartuzy

Mobilier informatique et salles de langues
- Équipement électronique

Pracownie wykonujemy na 16, 20, 24 lub 30 osób.

  Lektor Perfekt Perfekt plus Perfekt PC
             PARAMETRY FUNKCJONALNE
Klawiatura nauczyciela przeno¶na przeno¶na/
stacjonarna
przeno¶na/
stacjonarna
nie dotyczy
-komputer PC
Indywidualny pulpit ucznia NIE NIE TAK NIE(TAK)
Wbudowane nag³o¶nienie sali NIE TAK TAK TAK
Wej¶cia audio 8 8 8 8
Zestaw funkcji pe³ny pe³ny pe³ny rozszerzony
Podzia³ na grupy konwersacyjne 2 2 2 2(rozszerzony)
Praca w parach TAK TAK TAK TAK
             PARAMETRY TECHNICZNE
Mikroprocesor NIE TAK TAK TAK
Mo¿liwa rozbudowa NIE TAK TAK TAK
Uaktualnienie oprogramowania niemo¿liwe w serwisie w serwisie przez internet
Wspó³praca ze s³uchawkami profesjonalne
lub komputerowe
profesjonalne
lub komputerowe
profesjonalne
lub komputerowe
profesjonalne
lub komputerowe
Gwarancja 2 lata 5 lat 5 lat 5 lat

  Back